Namaz nedir namaz ile ilgili detaylı bilgiler

Namazın Faziletleri
Namaz, Al âh-ü Te'âlâ'nın farz kıldığı ibadetler arasında, tevhid'den sonra en faziletlisidir.
(Tevhid: “Lâ ilâhe illAllah”, “Allâh-ü Te'âlâ'yı birlemek”, “Allah’tan başka ilâh olmadığına inanmak“).
Namaz ,Alâh-ü Te'âlâ'nın kullarına sunduğu bir davet lûtfudur. Bu davete icabet etmek, kul uğun önemli bir gereğidir.
Namaz, imanın alâmetidir. Müminin nuru ve miracıdır.
Namaz kılan kul, Al âh-ü Te'âlâ'nın huzurundadır. Namaz, dinin hayatıdır ve temel unsurudur. Namaz, Cennet'in anahtarıdır.
Peygamber Efendimiz (Sal allâhu Aleyhi ve Sel em) “Kim ki namazı kılarsa dinin direğini dikmiş olur. Kim ki namazı terk ederse dinin
direğini yıkmış olur” ve “İhsan, Al ah’ı görüyormuş gibi ibadet etmendir. Zira sen O’nu görmüyorsan bile O seni görüyor.” demiştir.
Bir başka hadis-i şerifinde Resûlul ah Efendimiz: "Bir müslüman namaz kılmaya niyet edip “Al âh-ü Ekber” diye namaza durduğu
zaman, rahmet-i ilahi sağanak yağmur halinde o kişinin üzerine yağar. Kişi kıraatı bitirip rükûya eğildiği zaman, rahmet-i ilahinin
içinde kalır. Yani rahmet onu kaplar. Secdeye vardığı zaman ise Allâh-ü Te'âlâ'ya o kadar yaklaşır ki ayaklarına kapanmışcasına
yaklaşmış olur.''
Çünkü secde, kulu Al ah'ına en çok yaklaştıran ibadettir. Zira Cenab-ı Al ah, alemleri yaratmadan evvel ruhlarımızı
yaratmış ve Kur'ân-ı Kerim'deki ayetinde bildirdiği ''Ben sizin Rabb'iniz değil miyim ?''sorusuna ruhlarımız ''Evet Rabb'imizsin''
''Gâlû-belâ'' diyerek cevap vermiş ve secdeye kapanmışlardır. Bu şekilde ruhlarımızın ilk ibadeti de Al âh-ü Te'âlâ'ya secde ederek
başlamıştır. Secde ise namazda farzdır. Namaz, bu nedenle kulunu Al âh-ü Te'âlâ'nın rahmetine en çok ulaştıran, en faziletli ibadettir.
 
Namazın Farzları
Her işte olduğu gibi her ibadetin de kabul edilmesi için gereken kural ar vardır. Namazın farzları on ikidir. Altısı dışında, yani
namazdan önce, namaza hazırlık niteliğindedir. Altısı içinde, yani namaz kılınırken yapılması gereken hareketlerdir ki bunlara namazın
rükünleri denir.
Namazın dışından olan farzları
Namaza başlamadan önce olan farzlar :
1.Hadesten taharet: Gözle görülmeyen pisliklerden temizlenmektir. Bu gusletmek, abdest almak, bunların mümkün olmadığı zamanlarda
teyemmüm etmekle olur.
2.Necâsetten taharet: Gözle görülen pisliklerden temizlenmektir. Bu pisliklerin, namaz kılan kimsenin vücudunda, elbisesinde, namaz
kılacağı yerde olmaması gerekir.
3.Setrü'l avret: Örtülmesi gereken yerlerin kapatılması demektir. Erkeklerde göbek üstü ile diz kapağı altı arası; kadınlarda ise el, yüz
ve ayak dışındaki her yerin örtülmesi gerekir. Namazın bir rüknünü yerine getirecek kadar bir zaman içinde örtülmesi gereken bir
organın dörtte biri açılırsa namaz bozulur.
4.İstikbâl-i Kıble: Namaz kılan kimsenin, Kâbe-i Muazzama yönüne yönelmesidir. Göğsünü kıbleden (yaklaşık 45 derece) çeviren
kimsenin namazı bozulur.
5.Vakit: Farz ve vacip olan her namaz için belli bir vakit vardır. Namazların, kendi vakitleri içinde kılınması farzdır. Vaktinden önce
namaz kılınamaz. Özürsüz olarak sonraya bırakmak da günahtır.
6.Niyet: Kılınacak olan namazın, zihnen hatırlanmasıdır. İmamın imâmete, cemaatin de imama uymaya niyetlenmesi gerekir. Niyet
ederken eda demek sünnettir. Kazaysa kaza diye niyet edilir.
 
Namazın içinden olan farzları
Namaz kılınırken yapılması gereken hareketler (rükünler) :
1.İftitah Tekbiri: Namaza başlama tekbiridir. Niyetten sonra " Allâh-ü Ekber" deyip, el er yukarı kaldırılarak alınır.
2.Kıyam: Namazda ayakta durmaktır. Gücü yetenler ayakta, yetmeyenler ise gücünün yettiği şekilde namazlarını kılarlar.
3.Kıraat: Namazda Kur'ân okumak demektir. Kıyamda, herhangi bir sûreden en az üç ayet okunmalıdır.
4.Rükû: Kıraattan sonra, el er dizlere erişecek şekilde eğilmektir.
5.Sücûd: Rükûdan sonra ayak, diz ve ellerle beraber alnı ve burnu yere koymaktır. Yalnız alnın ve burnun yere değmesi
yeterli değildir. Alın yerin sertliğini hissetmelidir. Kalabalık cemaatlerde, arka saftakiler, ön saftakilerin sırtına secde
edebilirler.
6.Kade-i hire: Namazın sonunda "Et-Tahiyyâtü" duâsını okuyacak kadar oturmak ve selam vererek namazdan çıkmak.
(namazı isteyerek bitirmek - huruç bi sunihi).
 
Namazın Vacipleri
1- Namaza "Al âh-ü Ekber" sözü ile başlamak.
2- Namazda Fatiha Sûresi ve namaz sûresi okumak.
3- Fatiha ve namaz sûresini, farz namazların ilk iki rek'âtında okumak; vitir, sünnet ve nafile namazların her rek'atında okumak.
4- Fatiha sûresini, namaz sûresinden önce okumak.
5- Secdede, alın ile beraber burnu da yere koymak.
6- İki secdeyi birbiri ardınca yapmak.
7- Üç ve dört rek'âtlık namazların ikinci rek'atında Et-Tahiyyâtü duâsını okuyacak kadar oturmak ve Et-Tahiyyâtü okumak.
8- Birinci ve son oturuşta Et-Tahiyyâtü okumak.
9- Birinci oturuşta Et-Tahiyyâtü okuduktan sonra gecikmeden üçüncü rek'ata kalkmak (Birinci oturuşta gecikme, “Al âhümme sal i alâ
Muhammedin” cümlesi tamamlanacak kadar olursa, sehiv secdesi yapmak gerekir).
10- Vitir namazında ''gunut duâsı''nı okumak.
11- Bayram namazlarına mahsus olan fazla tekbirleri almak.
12- Cemaatle kılındığı zaman, sabah, akşam, yatsı, cuma ve bayram namazlarının birinci ve ikinci rek'atlarında, teravih namazı ile
Ramazan'da teravihten sonra kılınan vitir namazının her rek'atında, imamın Fatiha ve namaz sûresini açıktan okuması. Öğle ve ikindi
namazlarında bunları içinden okumak.
13- İmama uyulduğunda bu namazlarda, Fatiha ve namaz sûresini okumayarak susmak.
14- Ta'dili erkan: Fatiha ve namaz sûresi bitince ( en az bir defa sübhanallah diyecek kadar) bir süre durduktan sonra rükû yapmak.
Rükûda sırtın dümdüz olması (kadınlar biraz meyil i dururlar), rükûdan kalkınca tam doğrulmak ve iki secde arasında tam oturmak.
15- Namazın sonunda selam vermek.
16- Namazda yanılınca, sehiv secdesi yapmak.
17- Namazda ''Secde Ayeti'' okunursa, secde etmek.
 
Namazın Sünnetleri
Sünnetin hükmü: Namazda sünneti terk etmek namazı
bozmaz, sehiv secdesi yapmayı da gerektirmez, ancak mekruh
olur.
Namazın başlıca sünnetleri şunlardır:
1.Beş vakit namaz ile cuma namazı için ezan okumak ve kâmet
getirmek erkekler için sünnettir (Kâmet, kadınlara sünnet
değildir).
2.Namazın iftitah tekbirinde, vitir namazının gunut tekbirinde
ve bayram namazlarının zevaid (fazladan) tekbirlerinde, el eri
kulakların hizasına kaldırmak (Kadınlar, parmak uçları omuz
hizasına gelecek şekilde el erini kaldırırlar).
3.El er kaldırıldığı sırada, parmakları ne bitişik ne de fazla açık
tutmak, yani el eri kendi halinde normal açıklıkta
bulundurmak, el eri ve parmak içlerini kıbleye karşı çevirmek.
4.İmama uyan kimsenin iftitah tekbirinin, imamı geçmemek
şartıyla , imamın iftitah tekbirine yakın olması.
5.Sübhâneke duâsını okumak.
6.Kıyamda (erkekler için)iki ayağın arasını en az dört parmak
kadar açık bulundurmak. Burada kadınlar ayaklarını
bitiştirirler.
7.Kıyamda el eri bağlamak.
(Erkekler; sağ elin avucu sol elin üzerinde ve sağ elin baş ve küçük
parmakları sol elin bileğini kavramış olarak, el erini göbek altında
bağlarlar.)
(Kadınlar; sağ el, sol elin üzerinde olacak şekilde el erini göğüs
üstüne koyarlar. Erkekler gibi, sağ elin parmakları ile sol elin bileğini
kavramazlar.)
 
8. Subhaneke Duâsından sonra '' Eûzü bil âhi mine'ş-şeytani'r-racîm .Bismil ahi'r-Rahmâni'r- Rahîm " demek.
9.Her rek'atta, Fatiha sûresinden önce "Bismil ahi'r-Rahmâni'r-Rahîm" demek.
10.Fatiha sûresinin sonunda, imamın ve ona uyanların "Amin" demesi.
11."Sübhâneke, Eûzü-Besmele ve Amin"i içinden okumak.
12.Sabah ve öğle namazlarında Fatiha sûresinden sonra uzun sûre, ikindi ve yatsı namazlarında orta sûre, akşam namazında
daha kısa sûre okumak ( Yolcu olan veya vakti dar olan kimse dilediği ayet ve sûreyi okur ).
13.Rükûya varırken "Al âh-ü Ekber" demek.
14.Rükûda dizlerini ve el erin parmaklarını açık olarak tutmak (Kadınlar parmaklarını açmaz ve dizlerini kavramazlar, sadece el erini
dizleri üzerine koyarlar).
15.Rükûda dizlerini ve dirseklerini kırmamak (Kadınlar rükûda dizlerini biraz bükük bulundururlar) .
16.Rükûda sırtını dümdüz yapmak (Kadınlar sırtını biraz meyilli bulundururlar).
17.Başını, sırtı ile aynı hizada bulundurmak ve gözlerle ayak parmak uçlarına bakmak.
18. Rükûda üç kere "Sübhâne Rabb'iye'l-azîm" demek.
19.Rükûdan kalkarken "Semi Al ahü-limen hamideh' demek.
20.Rükûdan doğrulunca " Rabbenâ leke'l-hamd" demek.
21.Secdeye varırken yere “Al âh-ü Ekber “ diyerek önce dizlerini, sonra el erini,daha sonra alın ve burnunu koymak.
22.Secdeden kalkarken önce başını, sonra el erini, daha sonra dizleri üzerine el erini koyarak ayağa kalkmak (Dizler dışında
başka bir yere dayanmadan kalkmak).
 
23.Secdeye varırken "Al âh-ü Ekber" demek.
24.Secdeden kalkarken "Al âh-ü Ekber" demek.
25.Secdede yüzünü iki el eri arasına almak, el er yüzden geri ve uzakta olmayıp yüze yakın ve yüzün hizasında bulunmak,
el erin parmakları birbirine bitişik olarak , kıbleye karşı el ayasıile yere yapışık olmak.
26.Secdede üçer kere "Sübhane Rabbiye'l-alâ " demek.
27.Erkeklerin, secdede karnını uyluklarından, dirseklerini yanlarından ve kollarını yerden uzak tutması.
(Kadınlar, secdede kol arını yanlarına, karnını uyluklarına yapıştırıp yere doğru alçalırlar).
28.İki secde arasında oturmak.
29.İki secde arasında, birinci oturuşta (Ka'de-i ula) ve son oturuşta (Ka'de-i ahîre) el eri uyluklarında, dizin hafif gerisine
parmakları açarak koymak.
30.Otururken sol ayağını yere yayıp üstüne oturmak ve sağ ayağını dikerek parmakları kıbleye karşı getirmek (Kadınlar,
ayaklarını sağ tarafa yatık olarak çıkarıp sol kalçaları üzerine otururlar, buna teverrûk denir).
31. “Et-Tahiyyâtü” yü içinden okumak.
32.Üç ve dört rekâtlı farzların üçüncü ve dördüncü rekâtlarında Fâtiha-i Şerîf okumak ( İlk iki rek'atta Fâtiha-i Şerîf ve
zammı sûre okumak ise vaciptir).
33.Son oturuşta "Et-tahiyyâtü"den sonra "Al âhümme sal i, Al âhümme bârik" ve bunlardan sonra” Rabbenâ duâlarını” okumak.
34.Selam verirken başını evvela sağa, sonra sola çevirmek.
35.Selamda "Es-Selâmü aleyküm ve Rahmetul ah" demek.
36.İmam için : Her iki tarafa selam verirken, imamın, kendisine uyan cemaati ve Hafeze Melekleri'ni selamlamaya niyet
etmesi.
37.Cemaatle namaz kılan kişinin, selamında cemaati, imamı ve melekleri niyet etmesi.
38.Tek başına namaz kılan kişinin, selamında melekleri niyet
etmesi.
39.İmamın sol tarafa selam verirken sesini biraz alçaltması.
40.İmama uyan kişinin selamının, imamın selamına yakın olması.
41.İmama sonradan uyan kimsenin, yetişemediklerini kılmak için imamın ikinci selamını beklemesi.
42.Namazda secde mahal ine bakmak, başını yukarıya kaldırmamak, sağa sola bakmamak.
Bir müslümanın namaz esnasında, yukarıda ayrı ayrı sayılan namazın farz, vâcip ve sünnetlerini en iyi şekilde yerine
getirmeye çalışması gerekir.
*** Namazda sünnetlerin terk edilmesi mekruhtur fakat sehiv secdesi gerektirmez.
*** Farzın tehirinde (geciktirilmesi) , vacibin tehiri ve terkinde sehiv secdesi gerekir.
*** Farzın terkinde ise namazın yeniden kılınması gerekir.

Bu Yazının Ait Olduğu Kategori: Temel Dini Bilgiler